همایش 24 مشهد اجاره و رزرو سالن کنفرانس درمشهد  
سالن های کنفرانس برج پاژ
ظرفیت 15 تا 30نفری
درخواست رزرو 05191011162
سالن های کنفرانس اختصاصیvip
ویزه تجار و بازرگانان برای عقد قراداد و ملاقات های تجاری
رزرو و پذیرش 09215210321
سالن کنفرانس آموزشی علمی پاژ
برگزاری کلاس های حضوی 15 تا 30نفری
درخواست رزرو 05191011162
قبل
بعدی

سالن کنفرانس vipویژه تجار و بازرگانان 

سالن کنفرانس vipویژه علمی و آموزشی

سالن کنفرانس vipویژه تودیع معارفه

سالن کنفرانس vipویژه هیات مدیره شرکت ها

سالن کنفرانس 15 تا 30نفری پاژمشهد نیدان جانباز09215210321
تعداد برگزاری کنفرانس استانی
0
تعداد برگزاری کنفرانس کشوری
0
تعداد برگزاری کنفرانس منطقه ای
0